Algemene voorwaarden Top Storage

ART 1: VOORWERP

TOP STORAGE stelt aan de klant, die aanvaardt, overeenkomstig de modaliteiten en principes van deze overeenkomst, aan laatstgenoemde, een unit ter beschikking.

Partijen benadrukken dat deze unit uitsluitend voor stockage is bestemd, en dat elk oneigenlijk gebruik ervan als een wanprestatie  zal aanzien worden. In geen geval kan de unit gebruikt worden voor de stockage van normatief verboden/illegale goederen, noch voor goederen die zelfs maar het geringste risico voor veiligheid en/of gezondheid zouden inhouden. Er mag geen handel gedreven worden, noch werkzaamheden in uitgevoerd worden.

Deze unit, waarvan beide partijen erkennen dat deze zich bij het begin van deze overeenkomst in zeer degelijk staat van onderhoud en reinheid bevindt,  is gelegen te B-2930 Brasschaat, Lage Kaart, nr. 460.  

TOP STORAGE beperkt zich tot de terbeschikkingstelling van voornoemde unit. Zij is, in geen geval, en zal dan ook niet fungeren als, magazijnier, noch bewaker, noch bewaarnemer.

In de mate er meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen tot deze overeenkomst als zijnde “de klant” zouden toetreden, bevestigen deze hoofdelijk aansprakelijk te zullen zijn,  en zulks in het kader van de correcte honorering van alle op “De klant” wegende verbintenissen.

Mandatarissen die namens de rechtspersonen die zij vertegenwoordigen deze overeenkomst ondertekenen, bevestigen niet alleen daartoe passend mandaat te hebben bekomen, zij erkennen tevens in eigen naam gehouden te  zullen zijn, m.n. ter waarborg van de correcte uitvoering van alle op “De Klant” wegende verbintenissen.

Partijen aanvaarden dat deze overeenkomst, in haar totaliteit, steeds zal primeren boven gebeurlijke andersluidende geschriften, en/of eerdere overeenkomsten, ongeacht hun aard of herkomst. De inhoud van onderhavig contract  zal a fortiori  primeren op welk danige andere en/of eerdere geschriften, o.m. deze houdende “algemene (factuur- of leveringens) voorwaarden’” opgemaakt door of namens de klant.

ART. 2: UUR VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidende bepalingen wordt deze overeenkomst gesloten voor onbepaalde duur. Op het moment van ondertekening van dit contract erkent de klant in bezit te zijn gesteld van alle sleutels/toegangscodes van/tot voornoemde unit.

Beiden partijen kunnen evenwel op elk ogenblik een einde stellen aan deze overeenkomst, zij het slechts middels de voorafgaandelijke betekening van een opzeggingstermijn van 15 kalenderdagen.

Deze opzeggingstermijn dient, om rechtsgeldig te zijn, uitsluitend middels een ter post aangetekend schrijven of een e-mail aan de wederpartij betekend te worden, en kent onmiddellijke ingang en uitwerking.

ART 3: DE PRIJS

3.1. Facturatie

De klant aanvaardt dat facturatie van de maandelijkse basisprijs steeds vooraf zal geschieden en met name bij het begin van elke periode. Behoudens andersluidende afspraken zal een periode steeds samenvallen met een kalendermaand. Deze factuur is contant betaalbaar.

3.2. Indexering

De tussen partijen bedingen vergoeding, gebeurlijk te vermeerderen met premies en kosten, zal jaarlijks, op de eerste januari van elk nieuw kalenderjaar, van rechtswege, zonder vereiste van voorafgaande kennisgeving, als volgt aangepast worden:

Basisprijs x nieuw indexcijfer
                 Basis index

De nieuwe index is de consumptieprijsindex van de maand december vlak voor de indexatie. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die de ondertekening van deze ter beschikkingsstellingsovereenkomst voorafgaat.

3.3. Wanbetaling

Bij niet- of laattijdige factuurbetaling zal de klant van rechtswege, m.a.w. zonder daarvoor eerst aangemaand te zijn geweest, gehouden zijn tot betaling van  zowel een schadebeding ten belope van 15% op het factuurbedrag, evenals tot bijkomende en cumulatieve betaling van een conventionele intrest ten belope van 15% (op jaarbasis), eveneens berekend op het desbetreffende factuurbedrag, te rekenen vanaf factuurdatum, tot op het tijdstip van algehele betaling.

Partijen zijn het er bovendien over eens dat TOP STORAGE, ingeval van vastgestelde wanbetaling van vervallen facturatie door de klant,  tevens kan beschikken over een retentierecht dat zij, van rechtswege, m.a.w. zonder noodzaak tot verzending van een voorafgaande ingebrekestelling (..) kan uitoefenen zo daartoe aanleiding zou kunnen bestaan. Cumulatief hiermee vermag TOP STORAGE, eens gebeurlijke wanbetaling van vervallen facturatie zal zijn vastgesteld, de klant van rechtswege, m.a.w. zonder noodzaak van verzending van enige voorafgaande  ingebrekestelling, elke verdere toegang tot haar magazijn ontzeggen, en dus ook tot de aldaar gestockeerde goederen, en zulks voor onbepaalde tijd, minstens tot zolang de vastgestelde wanprestatie zal voortduren.

ART. 4: BEËINDIGING  VAN DE OVEREENKOMST

4.1.

Deze overeenkomst neemt in beginsel een einde, hetzij bij het verstrijken van de bedongen duurtijd ervan, hetzij na het verstrijken van een gebeurlijk door één van beide partijen betekende opzeggingstermijn.

4.2.

TOP STORAGE  behoudt zich echter het recht voor om ingeval van wanbetaling welke een termijn van  2 maandperiodes zou overschrijden, de overeenkomst als van rechtswege, m.a.w. zonder de noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, ontbonden te beschouwen, en dit ten nadele van de klant.

In voorkomend geval is de in gebreke blijvende klant, afgezien van aanzuivering van  inmiddels vervallen maandvergoedingen, tevens gehouden tot betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding  aan TOP STORAGE gelijk aan een bedrag gelijk aan zes (6) maandvergoedingen, echter onverminderd het recht van TOP STORAGE  om, zo daartoe aanleiding zou bestaan, een bijkomende vergoeding voor de reëel  door haar geleden schade te vorderen ten lasten van de in gebreke blijvende klant.

ART 5: VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

5.1. VERPLICHTINGEN VAN  TOP STORAGE

TOP STORAGE verbindt zich ertoe om tijdens de ganse duur van deze overeenkomst, de klant het rustig en onbelemmerd gebruik en genot over de unit te waarborgen.

Evenwel behoudt  TOP STORAGE  zich het recht voor om zich, bij volgehouden wanbetaling van vervallen facturatie door de klant – in zoverre deze wanbetaling een periode van 6 ononderbroken maanden zou  overschrijden –  om alle zich alsdan van nog zich nog in  de unit bevindende goederen te ontdoen, zij het dan wel  op exclusieve kosten van de klant. De klant bevestigt hiervan kennis te hebben genomen en verzaakt, in voorkomend geval, aan gebeurlijke zakelijke en/of andere  rechten waarvan, ten opzichte van de bewuste goederen, mogelijk titularis zou zijn.

5.2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

5.2.1.  Onderhoud

De klant zal de hen ter beschikking gestelde storage unit steeds gebruiken en onderhouden, zoals het een goed huisvader betaamt. 

5.2.1. Verplichte verzekering

De klant verbindt zich ertoe om de totaliteit van de zich in de unit bevinden roerende goederen te laten verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij van zijn keuze. Hij bevestigt, gelet op het voorgaande, uitdrukkelijk af te zullen zien van de uitoefening van welk danig verhaal ten opzichte en ten lasten van TOP STORAGE voor gebeurlijke schade aan en/of bij verlies van de zich in de door hem gebruikte unit bevindende goederen, ongeacht de gebeurlijke oorzaak op aanleiding daarvan – met de evidente uitzondering van terzake gepleegd bedrog.

De klant verbindt zich er tevens om het geëigende, daarop betrekking hebbende, document houdende het ter zake geformaliseerde afstand van verhaal behoorlijk ingevuld en ondertekend aan TOP STORAGE  ter beschikking te stellen, uiterlijk op moment van ondertekening van deze overeenkomst.   

Bij gebeurlijke afwezigheid van dit ondertekende/ingevulde document wordt de klant geacht in te stemmen met  het afsluiten en onderschrijven, via TOP STORAGE, van een “Alle Risico Goederenverzekering”.

5.2.1.  Meldingsplicht bij beschadigingen, verlies (..)

Precies om een optimale verzekeringstussenkomst te bevorderen, verbindt de klant zich ertoe om gebeurlijke incidenten welke zouden geleid hebben tot mogelijk verlies of beschadiging van in bewaring gegeven goederen, onmiddellijk, en zulks uiterlijk binnen de 48 uur na kennisname van het incident, middels een ter post aangetekend schrijven te melden aan TOP STORAGE. Deze melding kan, desgewenst, per e-mail geschieden,  en zulks op het e-mailadres welkom@topstorage.be 

Aansluitend is de klant, op straffe van nietigheid, ertoe gehouden om, bij zijn melding, een omstandige en waarheidsgetrouwe beschrijving te geven van het gebeurde en van de gebeurlijke impact ervan.

ART.6: (BEPERKING VAN) AANSPRAKELIJKHEDEN

De op partijen wegende aansprakelijkheden worden geregeld door het gemeen recht.

Evenwel wordt benadrukt dat TOP STORAGE, binnen het kader van deze overeenkomst, niet optreedt als bewaker, noch als magazijnier, noch als bewaarnemer. Haar eigen gehoudenheden kunnen bovendien in geen geval verder gaan dan de waarborgen/tussenkomsten  verstrekt en gehonoreerd door de deze van de verzekeraars.

Zijnerzijds aanvaardt de klant welke in het kader van deze overeenkomst als rechtspersoon toetreedt, afgezien van de eigen verantwoordelijkheden, tevens  de volle verantwoordelijkheid  voor alle gebeurlijk door diens mandatarissen, lasthebbers en/of aangestelden gestelde handelingen, en  dit zonder enige uitzondering.  

ART.7: BETWISTINGEN –  Termijnen en modaliteiten

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 hiervoor, aanvaardt de klant ertoe gehouden te zijn om, ingeval van bepaalde grieven en/of bezwaren ten opzichte van de hem/haar uitgeschreven facturen,  deze uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen, schriftelijk kenbaar te maken.

Om rechtsgeldig te zijn, dient elk dergelijk protest uitsluitend schriftelijk te geschieden middels een ter post aangetekend schrijven. Het protest dient tevens, op straffe van verval, een omstandige opsomming der grieven te bevatten.

Laattijdig geformuleerde klachten zullen in geen geval nog aanvaard worden.

ART. 8: BEVOEGDE RECHTBANK – TOEPASSELIJK RECHT

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen ter zake, zullen uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, bevoegd zijn om kennis te nemen van gebeurlijk uit deze overeenkomst voortspruitende geschillen.  Met name zullen voor geschillen die onder hun respectievelijke bevoegdheden vallen, uitsluitend hetzij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Antwerpen, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, Afdeling Antwerpen, hetzij – zo daar aanleiding toe zou bestaan – de Vrederechter van het Kanton Brasschaat bevoegd zijn om van gebeurlijke, uit deze overeenkomst voortspruitende, geschillen kennis te nemen.

Deze overeenkomst wordt in alle onderdelen en geledingen, beheerst door het Belgisch Recht.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig onze algemene voorwaarden.
Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Top Storage
Een afdeling van F.H.L.R. Meysinvest nv
Lage Kaart 460
B-2930 Brasschaat

Tel: +32 3 651 30 30
Gsm: +32 486 67 75 40
welkom@topstorage.be